Уведомление за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Настоящото уведомление за подаване на сигнали за нарушения („Уведомление“) има за цел да Ви предостави ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения чрез вътрешен канал на „БХМ КАЗИНО БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 205324876, със седалище и адрес а управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Славянска № 29 („Дружество“), съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закон“).

 

 1. ЗА КАКВИ НАРУШЕНИЯ МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ СИГНАЛИ?
  • Съгласно българското законодателство, може да подавате сигнали за нарушения, свързани с нарушения на българското законодателство или относно определените в закона актове на Европейския съюз в областта на:
 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите, както и на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве и защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми;
 • извършено престъпление от общ характер, за което сте узнали във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудовото законодателство;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 

 1. КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛИ?
  • Сигнали може да подава и/или публично да оповестява информация физическо лице, за нарушения станали му известни, в качеството му на:
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване. работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • доброволец, платен или неплатен и стажант;
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;
 • лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.
  • Защита се предоставя и на:
  • юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст. 1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
  • лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
  • юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.
  • В случай, че сигналът е достоверен и основателен, то защитата по смисъла на закона Ви се предоставя от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

 

 1. КАКВИ СА УСЛОВИЯТА, ЗА ДА ПОЛУЧА ЗАЩИТА?
  • Имате право на защита, при условие че сте изпълнили едновременно следните условия:
 1. имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по т.2.
 2. подали сигнал за нарушение при условията на Закона.
 • Не се образува производство по и не получавате защита по отношение на анонимни сигнали (освен, ако сте били последващо идентифицирани) и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

 1. КАК И КЪДЕ МОГА ДА ПОДАМ СИГНАЛ?
  • В случай, че желаете да подадете сигнал за нарушенията, посочени в т.2 и ако има основателна причина да считате, че информацията е вярна, може да го направите чрез един от следните начини:

–  изпращане на електронно съобщение whistleblowing@montecasino.bg. Ще се свържем с Вас в 7-дневен срок за насочване към подписване на необходимия формуляр, който можете да намерите тук, както и в случай на необходимост от изправяне на нередовности.

– устно чрез лична среща, с Главния счетоводител в офиса на дружеството в гр. София, ул. Славянска № 29, всяка сряда между 10:00 ч. и 11:00 ч.

 • При подаване на устен сигнал, ще протоколираме същия във формуляр, който ще помолим да разпишете.
 • Сигналът трябва да съдържа най-малко: три имена, адрес и телефон на подателя, електронен адрес (ако има такъв), качество на сигнализиращото лице, имена на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота (когато се подава срещу конкретни лица и те са известни), конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице, дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
 • Ние ще предприемем незабавни действия за гарантиране на Вашата поверителност.
 • В допълнение, имате право да подадете сигнал и към външен канал, а именно Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/, както и право да оповестите публично информация, при условията на Закона.

 

 1. КАКВО МОГА ДА ОЧАКВАМ СЛЕД КАТО ПОДАМ СИГНАЛ ?
  • След като подадете сигнал, ние ще направим проверка дали същият е достоверен и ако е, ще предприемем необходимите последващи действия, за да разкрием обективната истина и съберем всички необходими доказателства, вкл. от засегнатите страни и от лицето, срещу което е подаден сигналът при спазване на конфиденциалност, както и поверителност на личните Ви данни.
  • При нужда, можем да се свържем за допълнителна информация и документация.
  • В случай че има основателно предположение, че съществува риск от ответни, дискриминиращи действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване, а именно до Комисия за защита на личните данни.
  • След като изготвим доклад и преди изтичане на 3 месеца от подаването на сигнала, ще се свържем с Вас, за да Ви дадем обратна връзка по подадения от Вас сигнал.
  • Когато нарушението е маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи действия и при повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушението, преписката по Вашият сигнал може да бъде прекратена.
  • Дружеството разглежда всички подадени на whistleblowing@montecasino.bg сигнали за нарушения при спазване на принципите за поверителност, безпристрастност, справедливост, независимост и липса на конфликт на интереси.
  • Дружеството осигурява защита на сигнализиращите лица от ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, и не допуска извършването на такива действия в рамките на своята организация.

 

 1. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ
  • За подаване на сигнали или публично оповестяване на невярна информация се носи административнонаказателна отговорност по чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН.
  • При очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, Вашият сигнал ще бъде върнат с указание за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която носите, а именно до с глоба до 7000 лв.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ
  • Настоящото уведомление е достъпно на нашата интернет страница, а именно: montecasino.com („Интернет страница“), както и на видно място в офисите ни.
  • Повече информация по отношение на правата Ви и обработването на сигналите Ви и личните Ви данни, може да намерите на интернет страницата ни.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ
  • Дружеството ще обработва Вашите лични данни за целите на разглеждане на даден сигнал.
  • Информацията, свързана с подаден сигнал за нарушение, както и самоличността на Сигнализиращото и засегнатото лице, и на другите лица, посочени в сигнала или станали известни по повод подадения сигнал, са защитени. Достъп до личните Ви данни ще имат само лицата, отговарящи за разглеждането на сигнали, както и държавни и надзорни органи, в определени от закон случаи.

 

 1. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  • Настоящото уведомление може да подлежи на изменение, като последно е в сила от 15.12.2023 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения към обработването на лични данни, описани в настоящото уведомление, които Ви засягат, ще Ви бъдат съобщени чрез подходящ канал в зависимост от обичайния начин на комуникация.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно начина, по който обработваме личните данни на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, на лица, различни от сигнализиращото лице, на които се предоставя защита, както и на лица, срещу които сигналът е подаден  („Вие“, „Вас“).

КОИ СМЕ НИЕ?

Администратор на лични данни е „БХМ КАЗИНО БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 205324876, със седалище и адрес а управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Славянска № 29 (,,Дружеството“, „Ние“)

Контактите на Длъжностното ни лице по защита на данните са:

Длъжностно лице по защита на личните данни: адв. Десислава Димитрова-Чолакова

Email: dpo@montecasino.com  „БХМ КАЗИНО БЪЛГАРИЯ“ ООД

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Дружеството може да обработва някои или всички от следните категории лични данни на лица, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, на лица, различни от сигнализиращото лице, на които се предоставя защита, както и на лица, срещу които сигналът е подаден, а именно:

Данни, с които да Ви идентифицираме Имена ЕГН или дата на раждане, данни относно качеството, в което подавате сигнала
Данни за контакт с Вас Настоящ или постоянен адрес; email; телефон
Друга информация, включена по Ваша преценка в подадения от Вас сигнал други данни, които сте включили по Ваша преценка
Друга информация, предоставена въз основа на Ваше изрично съгласие Бихме могли да обработваме и специални категории данни, при наличие на изрично съгласие за това от Ваша страна
Информация, свързана с лицата, на които се предоставя защита, както и със засегнатите лица Имена, длъжност, качество на лицето, телефонен номер, адрес за кореспонденция и/или електронен адрес, както и други данни, които могат да бъдат предоставени във връзка с подадения сигнал;

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Основанието за обработка на личните данни, описани по-горе, е за целите на изпълнение на нормативно задължение съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 г., в сила от 4 май 2023г. („ЗЗЛПСПОИН“ или „Закона“), а именно: за целите на осигуряване на вътрешен канал за подаване на сигнали относно нарушения.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Целите на обработване на личните данни са следните:

 1. Регистриране на сигнала и неговото разглеждане;
 2. Предоставяне на защита на сигнализиращото лице, на свързаните с него лица, както и на засегнатото лице;
 3. За изпълнение на задължение, наложено от българското законодателство или правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед гарантиране правото на защита на засегнатото лице;
 4. За търсене на отговорност спрямо сигнализиращото лице и защита на законните интереси на Дружеството в определените от закон случаи.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние защитаваме информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, включително, но не само самоличността на сигнализиращите и засегнатите лица, и предприемаме необходимите мерки за защита на посочената информация.

Достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, включително относно самоличността на сигнализиращите и на засегнатите лица, се осигурява, при условията на Закона, респ. единствено на служителите и други лица в рамките на Дружеството и на лицето, отговарящо и определено за регистрирането на сигнали (вкл. когато това лице е извън структурата на Дружеството), на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните и/или договорни задължения.

В рамките на Дружеството достъп до информацията има единствено служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали. Лице по предходното изречение, срещу което има подаден сигнал, няма достъп до информацията, свързана с този сигнал, освен когато предоставянето на информацията се изисква по закон. Достъп може да се предоставя и на други лица в зависимост от спецификата на конкретния случай, като достъпът се разрешава от Дружеството за всеки конкретен случай.

Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и/или на друга информация относно сигнала, се допуска само при изричното съгласие на сигнализиращото лице.

Независимо от описаното по-горе, самоличността на сигнализиращото лице, и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита, когато това е необходимо и е пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед гарантиране правото на защита на засегнатото лице.

ВАШИТЕ ПРАВА

 

На лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, на лица, различни от сигнализиращото лице, на които се предоставя защита, както и на лица, срещу които сигналът е подаден, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:

 1. при поискване да получите цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от Вас данни, вкл. ако е възможно копие;
 2. да изисквате от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
 3. да направите възражение срещу обработването, както и да подадете жалба до на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или cpdp.bg) при незаконосъобразно обработване на данните;
 4. да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за Вас, когато основанието за обработване е съгласие;
 5. да упражните своето право на преносимост.

 

В определени случаи информирането на лицето, срещу което е подаден сигнал за нарушение на ранен етап, може да бъде в ущърб на вътрешното разглеждане на сигнали. Когато по преценка на Дружеството се приеме, че съществува голям риск предоставянето на достъп да затрудни процедурата или да накърни правата и свободите на другите, Дружеството може да наложи ограничаване на предоставянето на конкретна информация или забавяне на нейното предоставяне.

 

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от Вас и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: dpo@montecasino.com или на адреса на управление на Дружеството. Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството е въвело технически и организационни мерки за защита на защитата на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, включително самоличността на сигнализиращите и засегнатите лица, срещу неоторизирано, случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, злоупотреба, разкриване или достъп и срещу всички други видове незаконно обработване. Специално внимание се обръща на чувствителни данни. Част от предприетите мерки са: криптиране, псевдонимизиране, резервиране, контрол на достъпа, стриктна конфиденциалност, периодични обучения и други.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Вашите лични данни не се прехвърлят извън рамките на ЕС/ЕИП. В случай на нужда от подобна обработка, ще бъдат използвани подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че такова прехвърляне се извършва в съответствие с приложимите правила за защита на лични данни, включително правни основания.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

– данни и материали по конкретен сигнал, се пазят за срок от 5 (пет) години.

– при образувано дисциплинарно, административнонаказателно, наказателно и/или гражданско производство, данните се съхраняват до окончателното приключване на това производство и за срок от 5 (пет) години след това, с цел установяване, упражняване и защита срещу правни претенции, искове, административни и други актове, освен ако в закон или друг нормативен акт е определен по-къс или по-дълъг срок за съхранение.

– данни, които е установено, че очевидно не са свързани с подаден сигнал се съхраняват до 2 месеца от установяване на тяхната нерелевантност.

Актуализиране на уведомлението за поверителност

Настоящото уведомление може да подлежи на изменение, като последно е актуализирано на 15.12.2023г. Всякакви бъдещи промени или допълнения към обработването на лични данни, описани в настоящото уведомление, които Ви засягат, ще Ви бъдат съобщени чрез подходящ канал в зависимост от обичайния начин на комуникация.